Zarząd
Działalność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Gorlicach prowadzona jest w oparciu o Prawo Spółdzielcze, Ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych i innych ustaw oraz Statut Spółdzielni i regulaminy.

Zarząd Spółdzielni na swych posiedzeniach podejmuje uchwały dotyczące między innymi:

  • opracowania projektów planów gospodarczo-finansowych
  • spraw wynikających ze stosunku członkostwa, przyjęć w poczet członków, skreśleń, zawierania umów o ustanowienie praw do lokali, itp.
  • zawierania umów o roboty budowlane, dostaw i usług
  • opracowania projektów planów remontów zasobów
  • opracowywania projektów wysokości opłat eksploatacyjnych za używanie lokali
  • windykacji należności
  • zwoływania Walnego Zgromadzenia
  • organizacji pracy
  • zabezpieczania majątku Spółdzielni, itp
SKŁAD ZARZĄDU
posiada państwową licencję zarządcy nieruchomości Nr 15194 z dnia 26.05.2008r. nadaną przez Ministra Infrastruktury