Informacje
Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla 27 budynków zarządzanych przez Spółdzielnię.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych“ w Gorlicach, ul. Tuwima 8 tel./ fax. 018 353 78 09 zleci:

Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla 27 budynków zarządzanych przez Spółdzielnię.

Termin składania ofert upływa dnia: 28.02.2023

Pożądany termin realizacji zamówienia: 04.05.2023r.

Liczba nieruchomości :
  • 26 budynków wielorodzinnych (od 20-97 mieszkaniowych)
  • 1 budynek z lokalami użytkowymi,

Oferta winna zawierać :
  • cenę brutto za całość zadania wraz z podziałem na poszczególne nieruchomości
  • termin realizacji
  • kopię uprawnień wymaganych prawem niezbędnych do realizacji zlecenia
  • kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej
  • ewentualne referencje
Świadectwa charakterystyki energetycznej należy sporządzić w oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.497 z późniejszymi zmianami).

Sporządzone świadcectwa po zarejestrowaniu w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków należy przekazać Spółdzielni w formie papierowej oraz elektronicznej.

Świadectwa winny być sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem oraz odpowiadać wymogom określonym w przepisach.

Bliższych informacji udziela :
Prezes Zarządu Andrzej Rąpała tel. 183537819 e-mail: andrzejrapala@interia.eu

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji ofert, zamknięcia postępowania bez wyboru oferenta.