Informacje
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Instalacje OZE wspomagające podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w trzech budynkach wielorodzinnych S.M. „Osiedle Młodych” w Gorlicach"
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych“ w Gorlicach, ul. Tuwima 8 tel./ fax. 018 353 78 09 zleci wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:

"Instalacje OZE wspomagające podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w trzech budynkach wielorodzinnych S.M. „Osiedle Młodych” w Gorlicach"

Termin składania ofert upływa dnia: 28.02.2023 o godz. 10:00

Pożądany termin realizacji zamówienia: 21.04.2023r.

Oferta winna zawierać cenę za wykonanie całości opracowania oraz w podziale na poszczególne nieruchomości, dokumenty rejestrowe firmy, kopie posiadanych uprawnień, ewentualne referencje, termin realizacji całości zadania

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji ofert, unieważnienia postępowania bez wyboru oferenta.

Bliższych informacji udziela :
Prezes Zarządu Andrzej Rąpała tel. 183537819 e-mail: andrzejrapala@interia.euZakres opracowania obejmuje:

 • wykonanie analizy opłacalności zastosowania instalacji OZE do podgrzewania cwu
 • wybór optymalnej technologii OZE do wspomagania podgrzewania cwu,
 • wykonanie ekspertyz technicznych w zakresie możliwości montażu instalacji na dachach budynków,
 • wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z doborem urządzeń,
 • uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych uzgodnień z dostawcą ciepła,
 • sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
Przedmiotem zamówienia jest niezbędnej dokumentacji projektowej instalacji OZE (solarnych) do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla 3 budynków wielorodzinnych położonych w Gorlicach przy ulicy Tuwima 8, 10, 13

W celu opracowania dokumentacji niezbędne jest wykonanie:
 • inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym dla sporządzenia dokumentacji
 • sporządzenie ekspertyzy technicznej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności w zakresie możliwości wykonania takiej instalacji na dachu uwzględniającej opis konstrukcji dachu, analizę statyczno-wytrzymałościową, obciążenia, dopuszczalną grubość śniegu i lodu, zalecane rozwiązania w zakresie konstrukcji instalacji solarnej oraz wnioski z wykonanej ekspertyzy
 • dobór odpowiedniej konstrukcji instalacji solarnej uwzględniającej uwarunkowania na nieruchomości oraz wyniki ekspertyzy technicznej
 • dobór mocy instalacji solarnej w oparciu o archiwalne zużycie energii cieplnej i wody w taki sposób aby uwzględniając koszty inwestycji maksymalnie obniżyć koszty energii przy minimalnym okresie zwrotu z inwestycji, zakłada się uzyskanie pokrycia zapotrzebowania na energię przez instalację OZE w przedziale 30-60%
 • analizę potencjalnych korzyści, obliczenie czasu zwrotu inwestycji, obliczenie rocznego zmniejszenia ilości emitowanego CO2 i zmniejszenia poboru energii cieplnej i mocy zamówionej,
 • wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w 4 egz. + 1egz w formie elektronicznej (PDF)
 • uzyskanie niezbędnych, pozytywnych uzgodnień dokumentacji projektowej
 • wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego przekazanych inwestorowi w formie papierowej oraz elektronicznej (PDF)
W związku z możliwością starania się przez inwestora o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach programu BGK „grant OZE” dokumentacja winna zawierać niezbędne dane , oświadczenia, że „przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne”.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy opłacalności zastosowania OZE do podgrzewania ciepłej wody użytkowej łącznie dla 3 budynków wielorodzinnych z czego dwa budynki (Tuwima 10 : 40 mieszkań oraz Tuwima 8: 37 mieszkań i 2 lokale użytk.) posiadają wspólne źródło ciepła (węzeł cieplny) gdzie przygotowywana jest ciepła woda użytkowa zlokalizowane w budynku Tuwima 8 oraz jeden budynek posiadający indywidualny węzeł cieplny (Tuwima 13 :12 mieszkań). Analiza winna obejmować porównanie zastosowania instalacji solarnej do instalacji fotowoltaicznej w połączeniu z pompą ciepła w zakresie kosztów i czasu zwrotu inwestycji.

W ramach opracowywanej dokumentacji Wykonawca w imieniu Inwestora uzyska stosowne uzgodnienia z dostawcą ciepła (MPGK) oraz uzyska ewentualne pozwolenia lub zgłoszenia o ile są wymagane przez Prawo Budowlane.

Inwestor udostępni Wykonawcy informacje dotyczące ilości osób zamieszkujących w poszczególnych nieruchomościach oraz zużycia ciepłej wody i ciepła na jej przygotowanie w poszczególnych miesiącach za okres nie dłuższy niż 3 lata.