Informacje
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku wielorodzinnym przy ulicy Tuwima 8 w Gorlicach”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych“ w Gorlicach, ul. Tuwima 8 tel./ fax. 018 353 78 09 zleci wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku wielorodzinnym przy ulicy Tuwima 8 w Gorlicach"

Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż do 30 kwiecień 2023 r.

Termin składania ofert upływa dnia: 21.02.2023 o godz. 10:00

Termin realizacji zamówienia: 31.03.2023r..

Oferta winna zawierać cenę za wykonanie całości opracowania, dokumenty rejestrowe firmy, kopie posiadanych uprawnień, ewentualne referencje, termin realizacji całości zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, unieważnienia postępowania bez wyboru oferenta.

Bliższych informacji udziela :
Prezes Zarządu Andrzej Rąpała tel. 183537819 e-mail: andrzejrapala@interia.euZakres opracowania obejmuje:

 • wykonanie analizy opłacalności zastosowania instalacji fotowoltaicznej
 • wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Tuwima 8
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z doborem mocy instalacji, konstrukcji, urządzeń, wraz z obliczeniem potencjalnych uzysków energii
 • wykonanie analizy potencjalnych korzyści, czasu zwrotu inwestycji, zmniejszenia ilości emitowanego CO2
 • uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych uzgodnień, opinii w tym z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych
 • sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
Przedmiotem zamówienia jest niezbędnej dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej o szacunkowej mocy 16kwp na dachu budynku wielorodzinnego położonego w Gorlicach przy ulicy Tuwima 8.

W celu opracowania dokumentacji niezbędne jest wykonanie:
 • inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym dla sporządzenia dokumentacji
 • sporządzenie ekspertyzy technicznej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności w zakresie możliwości wykonania takiej instalacji na dachu uwzględniającej opis konstrukcji dachu, analizę statyczno-wytrzymałościową, obciążenia, dopuszczalną grubość śniegu i lodu, zalecane rozwiązania w zakresie konstrukcji instalacji fotowoltaicznej oraz wnioski z wykonanej ekspertyzy
 • dobór odpowiedniej konstrukcji instalacji fotowoltaicznej uwzględniającej uwarunkowania na nieruchomości oraz wyniki ekspertyzy technicznej
 • dobór mocy instalacji fotowoltaicznej w oparciu o archiwalne zużycie energii oraz obowiązujące i planowane do wprowadzenia zasady rozliczeń energii z firmą Tauron w taki sposób aby uwzględniając koszty inwestycji maksymalnie obniżyć koszty energii
 • analizę potencjalnych korzyści, obliczenie czasu zwrotu inwestycji, obliczenie rocznego zmniejszenia ilości emitowanego CO2
 • wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w 4 egz. + 1egz w formie elektronicznej (PDF)
 • uzyskanie pozytywnego uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ppoż. a w razie potrzeby innych uzgodnień, pozwoleń
 • wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego przekazanych inwestorowi w formie papierowej oraz elektronicznej (PDF)