Informacje
Przetarg ograniczony - "Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkaniowych, usługowych będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gorlicach"
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych“ w Gorlicach, ul. Tuwima 8 tel./ fax. 018 353 78 09 ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie zadania pn:

"Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkaniowych, usługowych będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gorlicach"

Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2023

Termin składania ofert upływa dnia: 17.02.2023 o godz. 9:30

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.02.2023 o godz. 9:45

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego.

Wadium w wysokości: 1 000 zł należy wnieść w terminie do dnia 17.02.2023 r. do godz. 9:15 w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (S.I.W.P.). Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gorlicach ul. Tuwima 8.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Jolanta Ciślak – starszy inspektor ds. techniczno - eksploatacyjnych tel. 018/353-78-19 lub 018/353-78-09 w godz. 07:00 – 15:00

Potwierdzenie zapoznania się z istotnymi warunkami zamówienia jest jednym z warunków uznania ważności oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji złożonych ofert, ograniczenia zakresu robót objętych przetargiem, zamknięcia przetargu bez wyboru zwycięzcy oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.