Informacje
Ogłoszenie - obsługa instalacji wodno - kanalizacyjnych
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych z siedzibą w Gorlicach ul. Tuwima 8 zleci obsługę instalacji wodno - kanalizacyjnych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię (tj. 27 budynków wielorodzinnych, 1009 lokali mieszkalnych, 8 lokali użytkowych).

Zakres czynności:
  • prowadzenie prac konserwacyjnych oraz usuwanie awarii na instalacji zimnej i ciepłej wody od zaworu głównego w budynku do zaworów głównych wody w mieszkaniach włącznie z tymi zaworami oraz wodomierzem mieszkaniowym,
  • prowadzenie prac konserwacyjnych, usuwanie awarii i niedrożności na głównej instalacji kanalizacyjnej w budynku tj. poziomy i piony wraz z zainstalowanymi na pionach trojakami podłączenia głównego do mieszkań oraz przyłączami do budynków,
  • utrzymywanie w/w instalacji w stanie pełnej sprawności,
  • weryfikacje zgłoszeń awarii oraz ustalanie przyczyn

Współpraca może być prowadzona w oparciu o rozliczenie ryczałtowe bądź mieszane tj. za pełnienie dyżuru oraz za faktycznie wykonane prace. Szczegółowe warunki współpracy ustalone będą między stronami. Koszty materiałów niezbędnych do usuwania awarii ponosi Zamawiający.

Oferty zawierające cenę wraz z wyszczególnieniem co oferowana cena zawiera prosimy składać do dnia 16 grudnia 2022 roku w biurze Spółdzielni 38-300 Gorlice, ul. Tuwima 8.

Uwagi: Po upływie terminu do składania ofert nastąpi ich weryfikacja pod względem formalnym i wstępna ocena. Z wybranymi oferentami zostaną przeprowadzone rozmowy szczegółowe. O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów oferenci zostaną poinformowani indywidualnie.

W przypadku nawiązania współpracy konieczne będzie zawarcie i przedłożenie przez oferenta polisy oc.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni w dni robocze w godz: 7:00 – 15:00, nr tel: 18 3537819. Zainteresowanym oferentom odpowiedzi udziela Prezes Zarządu mgr Andrzej Rąpała lub w formie elektronicznej kierując zapytania na adres e-mail: andrzejrapala@interia.eu

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie niezbędnych dla realizacji procesu wyboru konserwatora wod-kan prowadzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Gorlicach.”