Informacje
Przetarg nieograniczony - Przebudowa i remont chodników i parkingów pomiędzy budynkami wielorodzinnymi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych“ w Gorlicach, ul. Tuwima 8 tel./ fax. 018 353 78 09 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn:

„Przebudowa i remont chodników i parkingów pomiędzy budynkami wielorodzinnymi Konopnickiej 15, Konopnickiej 17, Konopnickiej 19 oraz boiskiem sportowym” - etap I”

Wymagany termin realizacji zamówienia:
- nie dłużej niż do dnia 31 październik 2022 r.
Termin składania ofert upływa dnia: 20.06.2022 o godz. 9:30

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20.06.2022 o godz. 9:45

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego.

Wadium w wysokości: 8 000 zł należy wnieść w terminie do dnia 20.06.2022 r. do godz. 9:15 w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (S.I.W.P.). Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gorlicach ul. Tuwima 8.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Jolanta Ciślak – starszy inspektor ds. techniczno - eksploatacyjnych tel. 018/353-78-19 lub 018/353-78-09 w godz. 07:00 – 15:00

Potwierdzenie zapoznania się z istotnymi warunkami zamówienia jest jednym z warunków uznania ważności oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji złożonych ofert, ograniczenia zakresu robót objętych przetargiem, zamknięcia przetargu bez wyboru zwycięzcy oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.