Informacje
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej remontu chodników i budowy parkingów pomiędzy budynkami Konopnickiej 15, Konopnickiej 17, Konopnickiej 19 oraz boiskiem sportowym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych“ 38-300 Gorlice, ul. Tuwima 8 tel./ fax. 018 353 78 09

 zaprasza do składania ofert na wykonanie: 


Dokumentacji projektowej remontu chodników i budowy parkingów pomiędzy budynkami Konopnickiej 15, Konopnickiej 17, Konopnickiej 19 oraz boiskiem sportowym.


Oferty należy składać w terminie do 28.02.2019 r. do godziny 10:00.
Pożądany termin realizacji zadania: nie dłużej niż do 02.09.2019 r.


Oferta winna zawierać:

  • dane oferenta,
  • cenę ofertową brutto za wykonanie zadania,
  • termin realizacji zadania,
  • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz podatkami,
  • kopię wpisu do działalności gospodarczej,
  • kopie uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność do Izby.

Oferowane wynagrodzenie winno obejmować wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji w tym koszty map, uzgodnień itp. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą zadania.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni w dni robocze w godz: 7:00 – 15:00,        nr tel: 18 3537819.  zainteresowanym oferentom odpowiedzi udziela Prezes Zarządu mgr Andrzej Rąpała lub w formie elektronicznej kierując zapytania na adres e-mail: andrzejrapala@interia.euOpis zadania:


Projekt budowlany powinien obejmować wymianę istniejącego przejścia z płyt betonowych pomiędzy budynkami Konopnickiej 15 a Konopnickiej 17 na kostkę brukową (droga p.poż) i budowę parkingu od strony północnej budynków Konopnickiej 15 i Konopnickiej 17 oraz remont parkingu od strony południowej budynku Konopnickiej 19 zgodnie w opracowaną koncepcją wstępną, uzyskanym odstępstwem oraz wymogami p.poż.