Informacje
Przetarg ograniczony - Remont kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku wielorodzinnego Ogrodowej 11 kl. 3 i 4 w Gorlicach.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych“ w Gorlicach, ul. Tuwima 8 tel./ fax. 018 353 78 09 ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie zadania pn:

„Przetarg ograniczony - Remont kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku wielorodzinnego Ogrodowej 11 kl. 3 i 4 w Gorlicach.”. "

Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż do 31 stycznia 2022

Termin składania ofert upływa dnia: 09.11.2021 do godz. 9:30

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 09.11.2021 o godz. 09:45

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego.

Wadium w wysokości: 1 000 zł należy wnieść w terminie do dnia 09.11.2021 r. do godz. 9:15 w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (S.I.W.P.).

Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gorlicach ul. Tuwima 8.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Jolanta Ciślak - starszy inspektor ds. techniczno - eksploatacyjnych tel. 018/353-78-19 lub 018/353-78-09 w godz. 07:00 – 15:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji złożonych ofert, ograniczenia zakresu robót objętych przetargiem, zamknięcia przetargu bez wyboru zwycięzcy oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.