Informacje
Przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, położonego w Gorlicach przy ulicy Konopnickiej 23/68.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" ul. Tuwima 8 38 – 300 Gorlice

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na ustanowienie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, położonego w Gorlicach przy ulicy Konopnickiej 23/68, na III piętrze, składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc o powierzchni użytkowej 47,48 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 3,97 m². Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 51,45 m². Stan techniczny lokalu przeciętny.

Cena wywoławcza wynosi 166 600,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) - zgodnie z operatem szacunkowym wyceny nieruchomości, który jest do wglądu w biurze Spółdzielni. Minimalne postąpienie 1 000 zł. Wadium 10 000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 22 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni w Gorlicach przy ulicy Tuwima 8.

Osoby przystępujące do przetargu powinny do dnia 21 czerwca 2021 r. do godziny 12:00 wpłacić na konto Spółdzielni w Banku PEKAO S.A. o/Gorlice ul. Jagiełły 6, nr konta: 37 1240 5110 1111 0000 5212 6521 wadium w kwocie 10 000 zł.

Wylicytowaną kwotę nabycia lokalu należy wpłacić na w/w konto rachunku bankowego w nieprzekraczalny terminie do dnia 6 lipca 2021 r. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje utratę wadium.

Osoby przystępujące do przetargu powinny przedłożyć w dniu przetargu dowód osobisty, kserokopię dowodu wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

Warunkiem zawarcia umowy notarialnej ze zwycięzcą przetargu jest złożenie przez niego deklaracji członkowskiej. Koszty związane z przeniesieniem własności i zawarcia umowy notarialnej ponosi kupujący.

Przetarg organizowany jest w oparciu o obowiązujący w tutejszej Spółdzielni regulamin przetargów na ustalenie pierwszeństwa nabycia tytułu prawnego do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych“ w Gorlicach.

Regulamin dostępny jest w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej (www.osiedlemlodych.gorlice.pl).

W/w lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z działem technicznym Spółdzielni, tel 18 353 78 19 wewn. 15. Zarówno oglądanie lokalu jak i przebieg licytacji odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny,a także w przypadku określonym w artykule 16 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. - ( Dz.U. z 2018r. , poz.845 z późn. Z mianami).