Informacje
Przetarg ustny ograniczony na wynajem murowanego boksu garażowego o powierzchni około 16 m2 położonego przy ulicy Słowackiego na działce nr 1680/17
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" ul. Tuwima 8 38 – 300 Gorlice

ogłasza

PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na wynajem murowanego boksu garażowego o powierzchni około 16 m2 położonego przy ulicy Słowackiego na działce nr 1680/17.

Przetarg odbędzie się dnia 12 marca 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie S.M. „Osiedle Młodych” w Gorlicach przy ulicy Tuwima 8.

Do przetargu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w naszej Spółdzielni.

Garaż wyposażony jest w instalację elektryczną z podlicznikiem energii. Cena wywoławcza najmu wynosi 150 zł brutto miesięcznie. Minimalne postąpienie 20 zł.

Wadium w wysokości 50 zł należy wpłacić na rachunek bankowy BANK PEKAO SA o/Gorlice nr 37 1240 5110 1111 0000 5212 6521 do dnia 12 marca 2021 r. do godz. 9:00.

Osoby przystępujące do przetargu powinny okazać dowód tożsamości, kserokopię dowodu wpłaty wadium oraz udokumentowane poświadczenie posiadania tytułu prawnego do lokalu. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie wypłacone po jego zakończeniu.

Z uczestnikami przetargu, którzy wygrają go zostanie spisana umowa najmu w terminie 7 dni. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w w/w terminie wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Licytacja odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wzór umowy najmu dostępny jest w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.