Informacje
Przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, położonego w Gorlicach przy ulicy Konopnickiej 17/94.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" ul. Tuwima 8 38 – 300 Gorlice

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na ustanowienie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, położonego w Gorlicach przy ulicy Konopnickiej 17/94, na IV piętrze, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki o powierzchni użytkowej 31,45 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 1,28 m². Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 32,73 m². Stan techniczny lokalu przeciętny. Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej. Lokal wyposażony jest w centralnie ciepłą wodę, okna PCV.

Cena wywoławcza wynosi 128 800,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych) - zgodnie z operatem szacunkowym wyceny nieruchomości, który jest do wglądu w biurze Spółdzielni. Minimalne postąpienie 1 000 zł. Wadium 10 000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 2 marca 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni w Gorlicach przy ulicy Tuwima 8.

Osoby przystępujące do przetargu powinny do dnia 1 marca 2021 r. do godziny 12:00 wpłacić na konto Spółdzielni w Banku PEKAO S.A. o/Gorlice ul. Jagiełły 6, nr konta: 37 1240 5110 1111 0000 5212 6521 wadium w kwocie 10 000 zł.

Wylicytowaną kwotę nabycia lokalu należy wpłacić na w/w konto rachunku bankowego w nieprzekraczalny terminie do dnia 16 marca 2021 r. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje utratę wadium.

Osoby przystępujące do przetargu powinny przedłożyć w dniu przetargu dowód osobisty, kserokopię dowodu wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

Warunkiem zawarcia umowy notarialnej ze zwycięzcą przetargu jest złożenie przez niego deklaracji członkowskiej. Przetarg organizowany jest w oparciu o obowiązujący w tutejszej Spółdzielni regulamin przetargów na ustalenie pierwszeństwa nabycia tytułu prawnego do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych“ w Gorlicach.

Regulamin dostępny jest w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej (www.osiedlemlodych.gorlice.pl).

W/w lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z działem technicznym Spółdzielni, tel 18 353 78 19 wewn. 15. Zarówno oglądanie lokalu jak i przebieg licytacji odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.