Informacje
Przetarg nieograniczony - Przycinka pielęgnacyjna drzew na terenie osiedla, wraz z uprzątnięciem terenu.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych“ w Gorlicach, ul. Tuwima 8 tel./ fax. 018 353 78 09 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn:

„Przycinka pielęgnacyjna drzew na terenie osiedla, wraz z uprzątnięciem terenu”. "

Wymagany termin realizacji zamówienia:1 marca 2021

Termin składania ofert upływa dnia: 24.11.2020 do godz. 9:45

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 24.11.2020 o godz. 10:00

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego.

Wadium w wysokości: 2 500 zł należy wnieść w terminie do dnia 24.11.2020 r. do godz. 9:15 w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (S.I.W.P.).

Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gorlicach ul. Tuwima 8.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Jolanta Ciślak - starszy inspektor ds. techniczno - eksploatacyjnych tel. 018/353-78-19 lub 018/353-78-09 w godz. 07:00 – 15:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji złożonych ofert, ograniczenia zakresu robót objętych przetargiem, zamknięcia przetargu bez wyboru zwycięzcy oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.