Informacje
Przetarg nieograniczony - Przebudowa miejsc składowania odpadów komunalnych
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych“ w Gorlicach, ul. Tuwima 8 tel./ fax. 018 353 78 09 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn:

"Przebudowa miejsc składowania odpadów komunalnych przy ulicach: Słowackiego, Ogrodowej 11 i Ogrodowej 15 w Gorlicach".

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od uprawomocnienia się decyzji o pozwolenie na budowę.

Termin składania ofert upływa dnia: 09.10.2020 do godz. 12:45

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 09.10.2020 o godz. 13:00

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego.

Wadium w wysokości: 2 000 zł należy wnieść w terminie do dnia 09.10.2020 r. do godz. 12:30 w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (S.I.W.P.).

Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gorlicach ul. Tuwima 8.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Jolanta Ciślak - starszy inspektor ds. techniczno - eksploatacyjnych tel. 018/353-78-19 lub 018/353-78-09 w godz. 07:00 – 15:00

Potwierdzenie zapoznania się z istotnymi warunkami zamówienia jest jednym z warunków uznania ważności oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji złożonych ofert, ograniczenia zakresu robót objętych przetargiem, zamknięcia przetargu bez wyboru zwycięzcy oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz rozwiązania zawartej umowy w przypadku nieuzyskania przez Spółdzielnię decyzji o pozwoleniu na budowę.