Informacje
Przetarg ograniczony - Wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych“ w Gorlicach, ul. Tuwima 8 tel./ fax. 018 353 78 09 ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie zadania pn:

"Wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody w budynkach wielorodzinnych Konopnickiej 16, Tuwima 4, Tuwima 8, Tuwima 10, Ogrodowa 13 i Ogrodowa 15 w Gorlicach" polegającego na:
wymianie 232 szt. wodomierzy wody zimnej i 121 szt. wodomierzy wody ciepłej w 187 mieszkaniach i 2 lokalach użytkowych

Wymagany termin realizacji zamówienia:
- dla budynków Konopnickiej 16, Tuwima 4, Ogrodowa 13, Ogrodowa 15: nie później niż do 30 listopada 2020 r.
- dla budynków Tuwima 8, Tuwima 10: nie później niż do 31 stycznia 2021 r.

Termin składania ofert upływa dnia: 03.07.2020 o godz. 9:30

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 03.07.2020 o godz. 9:40

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego.

Wadium w wysokości: 1 000 zł należy wnieść w terminie do dnia 03.07.2020 r. do godz. 9:15 w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (S.I.W.P.). Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gorlicach ul. Tuwima 8.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Jolanta Ciślak – starszy inspektor ds. techniczno - eksploatacyjnych tel. 018/353-78-19 lub 018/353-78-09 w godz. 07:00 – 15:00

Potwierdzenie zapoznania się z istotnymi warunkami zamówienia jest jednym z warunków uznania ważności oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji złożonych ofert, ograniczenia zakresu robót objętych przetargiem, zamknięcia przetargu bez wyboru zwycięzcy oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.