Informacje
Przetarg nieograniczony - Modernizacja instalacji elektrycznych klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych“ w Gorlicach, ul. Tuwima 8 tel./ fax. 018 353 78 09 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn:

"Modernizacja instalacji elektrycznych klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych: Konopnickiej 17 kl. 2; Konopnickiej 19 kl. 3 i 4; Konopnickiej 23 kl. 5 i 6; Konopnickiej 25 kl. 1 i 2; Ogrodowa 9 kl. 6 i 7 oraz piwnic w budynku Tuwima 2”. "

Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż do dnia 31 października 2020 r.

Termin składania ofert upływa dnia: 11.03.2020 do godz. 9:30

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 11.03.2020 o godz. 9:45

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego.

Wadium w wysokości: 2 000 zł należy wnieść w terminie do dnia 11.03.2020 r. do godz. 9:15 w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (S.I.W.P.).

Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gorlicach ul. Tuwima 8.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Jolanta Ciślak - starszy inspektor ds. techniczno - eksploatacyjnych tel. 018/353-78-19 lub 018/353-78-09 w godz. 07:00 – 15:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji złożonych ofert, ograniczenia zakresu robót objętych przetargiem, zamknięcia przetargu bez wyboru zwycięzcy oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.