Informacje
Przetarg ograniczony na kompleksowe sprzątanie klatek schodowych i innych pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach wielorodzinnych S.M. "Osiedle Młodych" w Gorlicach
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych“ w Gorlicach, ul. Tuwima 8 tel./ fax. 018 353 78 09 ogłasza przetarg na:

"kompleksowe sprzątanie klatek schodowych i innych pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach wielorodzinnych S.M. "Osiedle Młodych" w Gorlicach "

Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gorlicach ul. Tuwima 8.

Termin składania ofert upływa dnia: 23.12.2019 do godz. 9:30

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 23.12.2019 o godz. 9:45

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego.

Wadium w wysokości: 1 000 zł należy wnieść w terminie do dnia 23.12.2019 r. do godz. 9:15 w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (S.I.W.P.).

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Jan Leśniowski Zastępca Prezesa Zarządu tel. 018/353-78-19 lub 018/353-78-09 w godz. 07:00 – 14:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji złożonych ofert, ograniczenia zakresu robót objętych przetargiem, zamknięcia przetargu bez wyboru zwycięzcy oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.