Informacje
Przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, położonego w Gorlicach przy ulicy Konopnickiej 17/19.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" ul. Tuwima 8 38 – 300 Gorlice

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na ustanowienie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, położonego w Gorlicach przy ulicy Konopnickiej 17/19, na II piętrze, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki o powierzchni użytkowej 31,15 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 1,75 m². Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 32,90 m². Lokal wymaga remontu. Zostały wymienione okna natomiast instalacja elektryczna jest do wymiany.

Cena wywoławcza wynosi 102 900,00 zł (sto dwa tysiące dziewięćset złotych) - zgodnie z operatem szacunkowym wyceny nieruchomości, który jest do wglądu w biurze Spółdzielni. Minimalne postąpienie 1 000 zł. Wadium 10 000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 19 grudnia 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni w Gorlicach przy ulicy Tuwima 8.

Osoby przystępujące do przetargu powinny do dnia 19 grudnia 2019 r. do godziny 9:00 wpłacić na konto Spółdzielni w Banku PEKAO S.A. o/Gorlice ul. Jagiełły 6, nr konta: 37 1240 5110 1111 0000 5212 6521 wadium w kwocie 10 000 zł.

Wylicytowaną kwotę nabycia lokalu należy wpłacić na w/w konto rachunku bankowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019 r.

Osoby przystępujące do przetargu powinny przedłożyć w dniu przetargu dowód osobisty, kserokopię dowodu wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

Przetarg organizowany jest w oparciu o obowiązujący w tutejszej Spółdzielni regulamin przetargów na ustalenie pierwszeństwa nabycia tytułu prawnego do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych“ w Gorlicach.

Regulamin dostępny jest w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej (www.osiedlemlodych.gorlice.pl).

W/w lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z działem technicznym Spółdzielni, tel 18 353 78 19 wewn. 15.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.