Informacje
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań pn „Przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym z przedszkolem przy ul. Potockiego 7 w Gorlicach”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych“ w Gorlicach, ul. Tuwima 8 tel./ fax. 018 353 78 09 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn:

"Przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym z przedszkolem przy ul. Potockiego 7 w Gorlicach"

Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż do dnia 14.02.2020 r.
Termin składania ofert upływa dnia: 30.10.2019 do godz. 9:30

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 30.10.2019 o godz. 9:45

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego.

Wadium w wysokości: 1 000 zł należy wnieść w terminie do dnia 30.10.2019 r. do godz. 9:15 w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (S.I.W.P.).

Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można odebrać wyłącznie w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej “Osiedle Młodych” w Gorlicach ul. Tuwima 8.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Jolanta Ciślak – starszy inspektor ds. techniczno-eksploatacyjnych tel. 018/353-78-19 lub 018/353-78-09 w godz. 07:00 – 15:00

Potwierdzenie zapoznania się z istotnymi warunkami zamówienia jest jednym z warunków uznania ważności oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji złożonych ofert, ograniczenia zakresu robót objętych przetargiem, zamknięcia przetargu bez wyboru zwycięzcy oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.