Informacje
Przetarg ograniczony "Zmiana sposobu przygotowania c.w.u z podgrzewaczy gazowych na centralnie ciepłą wodę oraz wymiana instalacji wody zimnej w budynku wielorodzinnym Potockiego 3 w Gorlicach"
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych“ w Gorlicach, ul. Tuwima 8 tel./ fax. 018 353 78 09 ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie zadań pn:

"Zmiana sposobu przygotowania c.w.u z podgrzewaczy gazowych na centralnie ciepłą wodę oraz wymiana instalacji wody zimnej w budynku wielorodzinnym Potockiego 3 w Gorlicach"

Wymagany termin realizacji I i II etapu zamówienia: nie dłużej niż do dnia 31 października 2023 oraz etapu III nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
Termin składania ofert upływa dnia: 01.08.2023 do godz. 9:30

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 01.08.2023 o godz. 09:40

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego.

Wadium w wysokości: 1 000 zł należy wnieść w terminie do dnia 01.08.2023 r. do godz. 9:15 w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (S.I.W.P.).

Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gorlicach ul. Tuwima 8.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Jolanta Ciślak -starszy inspektor ds techniczno - ekspoloatacyjnych tel. 18/353-78-19 lub 18/353-78-09 w godz. 07:00 – 15:00

Potwierdzenie zapoznania się z istotnymi warunkami zamówienia jest jednym z warunków uznania ważności oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji złożonych ofert, ograniczenia zakresu robót objętych przetargiem, zamknięcia przetargu bez wyboru zwycięzcy oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.