Informacje
Świadectwa charakterystyki energetycznej
Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 2206) świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków zostały wykonane dla wszystkich nieruchomości budynkowych i będą zgodnie z zapisami ustawy ich kopie wydawane będą osobom zainteresowanym, będącymi właścicielami lokali mieszkalnych w danej nieruchomości, nieodpłatnie.

Na podstawie świadectw dla budynków będą oni mogli zlecić we własnym zakresie sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla swoich lokali w przypadku ich najmu lub zbycia.

Każde świadectwo musi być zarejestrowane i umieszczone w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Rejestr ten można przeglądać pod adresem : https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/wykaz-swiadectw-charakterystyki-energetycznej-budynkow

Celem uzyskania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości w której położony jest Państwa lokal należy skontaktować się z Sekretariatem lub Działem Techniczno-Eksploatacyjnym Spółdzielni i uzgodnić termin przygotowania i odbioru dokumentu.

Na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku należy we własnym zakresie zlecić przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu w przypadku kiedy lokal będzie:
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • wynajęty
Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.

Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku .

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca:
  • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu budynku lub jego części),
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),
  • osoba, która jest właścicielem lokalu (w przypadku najmu lub zbycia lokalu)
  • inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).
W przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, natomiast jeśli sprzedaż/najem dotyczy części budynku (lokalu), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku (danego lokalu). Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

W przypadku zbycia lokalu fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Ważność świadectwa
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000497
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002206