Informacje
Przetarg ograniczony "Zadaszenie balkonów najwyższej kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ul. Potockiego 3 w Gorlicach"
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych“ w Gorlicach, ul. Tuwima 8 tel./ fax. 018 353 78 09 ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie zadań pn:

"Zadaszenie balkonów najwyższej kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ul. Potockiego 3 w Gorlicach"

Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż do dnia 31 lipiec 2023 r. Termin składania ofert upływa dnia: 12.04.2023 do godz. 9:30

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 12.04.2023 o godz. 09:55

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego.

Wadium w wysokości: 500 zł należy wnieść w terminie do dnia 12.04.2023 r. do godz. 9:15 w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (S.I.W.P.).

Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gorlicach ul. Tuwima 8.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Jolanta Ciślak -starszy inspektor ds techniczno - ekspoloatacyjnych tel. 18/353-78-19 lub 18/353-78-09 w godz. 07:00 – 15:00

Potwierdzenie zapoznania się z istotnymi warunkami zamówienia jest jednym z warunków uznania ważności oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji złożonych ofert, ograniczenia zakresu robót objętych przetargiem, zamknięcia przetargu bez wyboru zwycięzcy oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.