Informacje
Przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, położonego w Gorlicach przy ulicy Konopnickiej 10/5.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" ul. Tuwima 8 38 – 300 Gorlice

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na ustanowienie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, położonego w Gorlicach przy ulicy Konopnickiej 10/5, na I piętrze, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki + wc, o powierzchni użytkowej 36,24 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 1,77 m². Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 38,01 m². Lokal wymaga remontu i wymiany instalacji elektrycznej natomiast zostały wymienione okna.

Cena wywoławcza wynosi 95 166,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych) - zgodnie z operatem szacunkowym wyceny nieruchomości, który jest do wglądu w biurze Spółdzielni. Minimalne postąpienie 1 000 zł. Wadium 10 000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 7 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni w Gorlicach przy ulicy Tuwima 8.

Osoby przystępujące do przetargu powinny do dnia 7 czerwca 2019 r. do godziny 9:00 wpłacić na konto Spółdzielni w Banku PEKAO S.A. o/Gorlice ul. Jagiełły 6, nr konta: 37 1240 5110 1111 0000 5212 6521 wadium w kwocie 10 000 zł.

Wylicytowaną kwotę nabycia lokalu należy wpłacić na w/w konto rachunku bankowego w terminie 21 dni od daty wygrania przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu powinny przedłożyć w dniu przetargu dowód osobisty, kserokopię dowodu wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

Przetarg organizowany jest w oparciu o obowiązujący w tutejszej Spółdzielni regulamin przetargów na ustalenie pierwszeństwa nabycia tytułu prawnego do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych“ w Gorlicach.

Regulamin dostępny jest w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej (www.osiedlemlodych@gorlice.pl).

W/w lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z działem technicznym Spółdzielni, tel 18 353 78 19 wewn. 15.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, a także w przypadku określonym w artykule 16 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. ( Dz.U. z 2018r., poz. 845 z późniejszymi zmianami) - na każdym etapie postępowania.